Rad sa programom PPISMO-TIP

Poslovno proizvnodni informacioni sistem mašinskog održavanja TIPSadržaj

 • Uvod
 • Tehnički detalji
 • Radni nalog
 • Baze podataka strukture i relacije
 • Baza podataka radnih naloga
 • Radionički i terenski radni nalog
 • Organnizacija programa
 • Koricnički interfejs
 • Otvaranje radnog naloga
 • Pretraga radnog naloga
 • Uređivanje radnog naloga
 • Štampanje radnog naloga
 • Radionički i terenski radni nalogv
 • Pretraga radioničkih poslova
 • Unos i pretraga terenskih poslova
 • Trebovanje
 • Pretraga trebovanja i izveštaj
 • Zaključak

Uvod

Informacini sistem koji sam ja zamislio nastao je kao rezultat potreba za sistematskim uređenjem poslovno proizvodnog informacionog sistema mašinskog održavanja površinskog kopa TIP Nastao je kao rezultat dugogodišnjeg rada u mašinskom održavanju. I zato je on „odelo po meri“, nije gotovo šablonsko rešenje Osnovni sloj je školski primer poslovno proizvodnog informacionog sistema, načinjem za potrebe inžinjerskog mašinskog održavanja. To je sistem otvoren za dalju nadogradnju, dopuni i usavršavanje. Tehnički detalji Aplikacija je zasnovana na bazama podataka MySQL i pisana je u programskim jezicima php i java script. Obzirom da je u pitanju web aplikacija, može joj se pristupiti sa računara i mobilnih telefona,

Radni nalog

Radni nalog je osnovni dokument na osnovu kojeg se dalje zasniva rad i praćenja delatnosti mašindkog održavanja. Radni nalog je alfa i omega svakog preduzeća koje se ozbiljno bavi održavanjem, konkretno će biti razrađeno preventivno mašinsko održavanje drobilišnih postrojenja kao primer na kome je ovaj sistem uspešno testiran. U skladu sa konceptom PPIS osnovni radni nalog je abstraktna ili osnovna klasa dokumenta iz koje se dalje izdvajaju drugi tipovi radnih naloga koji se koriste u mašinskom održavanju a to su :

 1. radni nalog radioničkog posla - Interni
 2. radni nalog terenske intervencije
Shematski to izgleda ovako shema1
Shema 1 : Osnovni dokument poslovno proizvodnog sistema mašinskog održavanja : Radni nalog sa svojim varijantama i smerom kretanja

Baze podataka strukture i relacije

Ovaj informacioni sistem zasnovan je na relacionim bazama podataka. Osnovne baze podataka su :

 1. Radni nalozi
 2. Radni nalozi – intervencije
 3. Radni nalozi – terenski poslovi
 4. Trebovanja
 5. Baza podataka radnih naloga

Svi radni nalozi nalaze se u jedinstvenoj bazi podataka radnih naloga. Svaki radni nalog ima status trenutnog stanja (vremenska dimenzija) koji može biti:
 1. Čekanje
 2. U toku
 3. Završeno
 4. Odbačeno

Svi radni nalozi maju smer izvršenja (ranije navedeno) koji može biti
 1. 1. Interni ( radionički ka matičnom preduzeću)
 2. 2. Terenske intervencije
 3. 3. Intervencije ka stranim izvođačima
 4. 4. Kolubara Metal
 5. 5. FEO
 6. 6. Centralni remont
 7. 7. Kolubara promet
 8. 8. ostali
Svaki radni nalog ima vrstu usluge koja se prema datom mašinskom entitetu zahteva a to su :
 1. 1. Nabavka
 2. 2. Izrada
 3. 3. Popravka
 4. 4. Reparatura
 5. 5. Zamena
 6. 6. Obrada
 7. 7. i ostalo...

Sve gore navedene forme podele nastale su kao rezultat empirijskog rada i istraživanja u oblasti mašinskog održavanja, Ostali elementi koji definišu radni nalog su : Naziv dela (podsklopa ili sklopa) i Broj crteža :Definišu fizički opis dela Zahtevana količina, broj u mašinsko tehničkoj pripremi, napomene i SAP broj ( za eventualnom vezom sa internim informacionim sistemom) Definišu otvaranje radnog naloga Datum i količina Definišu zarvaranje radnog naloga Datum isporuke i isporučena kolilina : Iz svega navedenog proizilazi da je radni nalog dinamička forma koja menja osobine u vremenu, zavistno ot tempa rada na njemu. Tabelarno to izgleda ovako :
Naziv sloga Opis Dodatno objašnjenje
BR Redni broj *primarni ključ
Naziv Definiše sklop(deo) char(50)
Broj crteža Definiše sklop(deo char(20)
Količina Zahtevana količina int
Datum naručivanja Vezano za otvaranje radnog naloga date
Broj pod kojim je zaveden u maš. Pripr. Vezano za mat.preduzeće Unosi se naknadno nakon dodele
Vrsta usluge Deo dinamičke forme R.N Nabavka, Izrada, Reparatura..
Usluga prema Deo dinamičke forme R.N K.M, FEO.. Interni, terenski
Status Deo dinamičke forme R.N Čekanje, Izrada. Odbačeno..
Napomene. Statički deo vezan za otv.R.N
SAP broj Veza sa drugim inf.sist.
Datum isporuke Vezano za zatvaranje RN
Isporučene količina Vezano za zatvaranje RN

Tabela 1 Struktura baze podataka ranog naloga

Radionički i terenski radni nalog

Sledeći sloj radnih naloga su oni koji se odvijaju u preventivnom mašinskom održavanju a to su : Radioničke popravke i terenske intervencije. Ovde se prati dinamika rada na poslovima vezanih za radni nalog, tj šta je urađeno za tekući datum ( vremenska dimenzija je ovde jedninčno vektorizovana na 1 radni dan). Slične po formi one sadrže sledeće podatke
Naziv sloga Opis
Broj radnog naloga Najvažniji podatak koji bazu podataka radiničkoh (ili terenskih) poslova veže za bazu radnih naloga
Datum Za određeni datum
Opis Opis urađenih poslova
Izvršioci Popis izvršioca za taj dan

Tabela 2 : Struktura baza podataka terenskih i radiničkoh poslova
Relaciona baza podataka radnih naloga povezana je sa bazama podataka terenskih i radiničkoh poslova na sledeći način:
 • baza podataka terenskih poslova
 • baza podataka radiničkih poslova
 • baza podataka radnih naloga
Shema 2: Relaciona veze baza podataka terenskih poslova, radnih naloga i izvršioca Sličan princip povezanosti je i za interne tj radioničke poslove.

Organnizacija programa

Program ima četiti glavne forme koje su sve povezane sa glavnom formom

Shema 3 Osnovne tri forme za rad sa programom : Unos radnih naloga, unos terenskih intervencija i unos radioničkih poslova. Forma za unos trebovanja povezana je sa radnim nalogom

Koricnički interfejs

Korisnički interfejs veoma je jednostavan . U gornjem delu ekrana nalaze se dugmići za izbor gledano sa leva na desno:

 • Radni nalozi
 • Radinički poslovi
 • Intervencije
 • Trebovanja
 • Nadnice, LogIn, LogOut i Uputstvo
Glavni ekran nalazi se ispod i u njemu se odvija sav proces vezan za rad sa programom

Otvaranje radnog naloga

Radni nalog otvara se gornjim levim izborom dugmera korisničkog interfejsa „Radni nalozi“, kada se pojavljuje sledeća forma za unos i pretragu radnih naloga. unos radnih naloga

Slika 1 : Forma za otvranje novog radnog naloga
Potrebno je uneti sve gore navedene podatke. Daum naručivanja, naziv, broj crteža (opciono), količinu, Vrsta naloga (nabavka, izrada, isl) . Ako je radni nalog vezan van domena matičnog preduzeća u rubrici usluga prema izabrati kome ili ostaviti prazno polje (podrazumevana vrednost). Svi ostali podaci se uglavnom unose kasnije u toku radova na radnom nalogu preko forme za uređivanje radnih naloga. Unosom rubrike isporučena količina – radni nalog se smatra zatvorenim.

Pretraga radnog naloga

Forma za unos podataka vezanih za pretragu nalazi se u produžetku glavne rome za radne naloge pretraga radnih naloga

Slika 2 Pretraga radnih naloga
Pretraga nudi dve vrste pretraživanj radnih naloga : po trenutnom statusu i tipu. Potrebno je čekirati željenu vrstu pretage i izabrati jednu opciju. Nakon toga izborom dugmeta Pretraga pojaviće se forma sa izveštajem pretrage radnih naloga za tekući izbor.
Slika 3 Lista radnih naloga - izveštaj za određeni izbor
Ovaj tabelarni prikaz pored svih podataka vezanih za radne naloge ima dve dodatne kolene na kraju : Uredi i Štampaj

Uređivanje radnog naloga

Izborom na link Uredi otvara se nova forma za izmenu podataka za tekući radni nalog. Izmena radnog naloga vrši se kad :

 1. Radni nalog promeni status u vremenskoj dimeziji na primer iz izrade u završetak ili iz izrade u odbačen i sl.
 2. Radni nalog promeni status u prostornoj dimenziji na primer od jednog izvršioca ka drugom i sl.
 3. Radni nalog primeni ostale podatke nap količinu urađenih ( ne zahtevanih) delova, datum završetka tj zatvaranja radnog naloga.
 4. U slučaju da su u radnom nalogu uneti pogrešni podaci.
edit rn
Slika 4 : Izgled obrasca za izmenu podataka o radnom nalogu
Kada je operater radnih naloga zadovoljan izvršenim izmenama stanja izabranog radnog naloga, prelazi na sledeći korak : Klikom na dugme Izmeni, pojavljuje se forma sa potvrdom izmena podataka
Slika 5 Ova vrsta forme daje do znanja da su sve promene protekle bez problema

Štampanje radnog naloga

Postoje dva osnovna tipa radnih naloga koji izlaze u pismenoj formi a to su 1. Radni nalog za radionički ili terenski posao u okviru samostalnog izvođenja grupe za preventivno održavanje 2. Radni nalog je upućen eksternom izvršiocu ( Kolubara Metal , Centralni remont i sl.)

Slika 6 Izgled radnog naloga u štampanoj formi koja se izdaje za terenski ili radionički rad u okviru preventivnog održavanja
Ovaj izveštaj koji se popunjava u radionici osnovni je dokument za tekuči posao za tekući radni dan. Sadrži opis poslova , potrošnju delova i imena i prezimena izvršioca kojima je posao poveren stampa rn 1
Slika 7 Izgled radnog naloga koji se upućuje eksternim izvršiocima – Nalog mašinsko tehničkoj pripremi
Ovaj radni nalog standardizovan je nalog mašinsko tehničkoj pripremi koja ga dalje prosleđuje ka firmi koja ima mogućnost i tehnologiju za efikasnu izradu istih

Radionički i terenski radni nalog

Ova dva naloga slični su po formi i sadržaju. U daljem tekstu biće objašnjen radionički radni nalog, a terenski će biti samo naglašen deo koji se razlikuje. Ova dva sistema iasko slična, imaju različite baze podataka koje ih prate a koje su iste po strukturi i koja izgleda ovako
Naziv sloga Opis Dodatno objašnjenje
ID Primerni ključ
ID NALOGA Broj radnog naloga Za relaciono povezivanje
DATUM Obavezan upis
OPIS Detaljan opis radova za taj dan Obavezan upis
Tabela 2: Struktura baze podataka radioničkih poslova Kao što je ranije napomenuto, ova baza prati radove vremenski za neki radni dan preko datuma. Stoga je polje Datum obavezno za upis, kao i polje Opis radova. Polje ID NALOGA bira se izborom aktivnih tj ne završenih radnih nalogaa. Forma za unos radnog naloga za tekući ili neki datum Dobija se izborom dugmeta „Radionički poslovi“ radionicki

Slika 8 Prikaz forme za unos i pretragu radiničkih poslova
Najpre treba iz spiska „Otvoreni radni nalozi“ izabrati radionički radni nalog. Zatim izabrati spisak izvršioca koji su bili angažovani na tom radnom nalogu za datum koji je takođe izabran, U polju napomene, potreno je opisati šta je sve rađeno tekućeg dana I na kraju potvrdidi unos pritiskom na dugme „Unos“. U slučaju da nismo zadovoljni unosom Dugme „Resetovanje“ - briše podatke unosa. Nakon potvrde unosa, dobija se forma sa povratnim informacijama koja izgleda ovako radionicki potvrda unosa
Slika 9 Potvrda unosa podataka u bazu radioničkih poslova
Slična forma potvrde unosa je i kod ažuriranja terenskih posova

Pretraga radioničkih poslova

Pretraga radioničkih poslvova vrši se izborom parametara u donjem delu forme za unos. Forma pretrage izgleda ovako pretraga radionicki
Slika 10 Pretraga radioničkih poslova
Pretraga se može vršiti samo na 2 načina
 1. Pretraga rađenih radioničkih poslova u vremensom intervalu sa opcionim uključivanjem broja crteža (naziv sklopa, dela) .
 2. Pretraga određenog radnog naloga koji se pak bira između svih i aktivnih radnih naloga.
Nakon izbora željenih parametara pretrage, izborom dugmeta „Pretraga“ dobija se forma izvešaja koja izgleda ovako izvestaj rad
Slika 11 Prikaz izveštaja radioničkih poslva za određeni vremenski interval
Izveštaj prati radni nalog tj njegove osnovne podatke i spisak izvršioca za određeni datum kao i opis radova za taj datum.

Unos i pretraga terenskih poslova

Unos terenskih intervencija slična je po formi i sadržaju kao unos radioničkih poslova. Jedina razlika je polje za upis objekta gde je vršena intervencija i tip zastoja. Ovaj zadnji podatak je bitan pri kreiranju servisnih lista kao i lista za investicione popravke Forma za unos podataka terenskih intervencija izgleda ovako terenski

Slika 12 Forma za unos i pregled terenskih intervencija
Za razliku od radioničkih intervencija, potrebno je samo iz padajućih menija izabrati objekat gde je vršena intervencija (standardizovan za svaki sistem) i vrstu zastoja (pauza, servis, zaszoj inv.opravka..) Shodno tome, forma za pretragu sadrži dva polja više i to za mesto intervencije i tip zastoja. Generalno se ne razlikuje od forme za pretragu radioničkih poslova. Što znači da se može retraživati na dva načina 1. Datum + Opciono ; broj crteža, mesto i tip zastoja. Pri tome je potrebno čekirati dodatni željeni vid proetrage 2. Pretraga prema broju radnog naloga ( bez obzira da li je aktivan ili ne) terenski pretraga
Slika 13 Deo forme za pretragu terenskih poslova
Nakon odabira načina pretrage, pojavljuju se željeni rezultati u vidu izveštaja terenski izvestaj
Slika 14 Izgled izvešraja pretrage terenskih poslova
Gornji deo izveštaja sadrži zaglavlje sa rednim brojme radnog naloga, naziva, tipa i ostalih podataka vezanih za radni nalog. U donjem delu je spisak radova ( opciono i spisak angažovanih radnika) za svaki radni dan kada je na tom nalogu rađeno. Obzirom da se većina terenskih poslova završi na započetog dana ( izuzev za inv.opravke), u spisku je samo jedan red sa podacima za datum kada je intervencija rađena.

Trebovanje

Trebovanja materijala povezana su sa radnim nalozima. Forma za unos i pretragu trebovanja pojavljuje se klikom na dugme „Trebovanja“ iz glavnog menija.

Slika 15 Izgled forme za unos i pregled trebovanja
U gornjem delu nalaze se dva siva dugmeta za izbor tipa radnog naloga : aktivni ili svi u tekućoj godini (radionički i terenski objedinjeno) Ispod su standardna polja za unos osnovnih podataka o nekom delu: šifra, naziv, jedinica mere, količina itd. I na kraju dugmići za upis podataka ili resetvanja upisa. Nakon upisa svih podataka ( broj radnog naloga je obavezan), pojavljuje se forma za potvrdu upisa. Ona izgleda ovako:
Slika 16 Izgled dela forme koji potvrđuje uspešan unos trebovanja

Pretraga trebovanja i izveštaj

Pretraga trebovanja standardno u skladu sa standardom ove aplikacije sastoji se od dva načina

 1. Vremenski interval Datum + Opciono ; broj crteža
 2. Pretraga prema broju radnog naloga ( bez obzira da li je aktivan ili ne)
Nakon izbora željenih parametara, pojavljuje se izveštaj koji izgleda ovako: Slika 17 Izveštaj -prikaz trebovanja za određeni radni nalog

Zaključak

Ova web aplikacija za preventivno mašinsko održavanja samo je početak i sadrži osnovni sloj informacionog sistema. Sledeći sloj u skladu sa objektno održavanjem, uključiće : empirijske formule za prognoziranje otkaza uključivanje bazu podataka statdrdnih poslova. Obzirom da je aplikacija modularna, sa malim izmenama koristiće se za praćenje održavanjaavanja u grupama za : reduktore, bagere, trake I odvodnjavanje.2